Systemické konštelácie podľa Berta Hellingera

Bert Hellinger

Narodil sa ako Anton Hellinger 16. decembra 1925 v Bádensku (Nemecko). Vyrastal v Koline nad Rýnom, kde absolvoval katolícku kláštornú školu. Odmietol sa dať naverbovať do miestnej organizácie Hilerjungend a preto bol označený ako ,,nepriateľ ľudu,,.

Na začiatku vojny bol Hellinger povolaný do armády, čo mu paradoxne zachránilo život. Zúčastnil sa bojov na západnom fronte. Bol zajatý spojeneckými vojakmi a deportovaný do zajateckého tábora v Belgicku, odkiaľ ušiel.

Po vojne vstúpil do katolíckeho misionárskeho rádu, kde dostal cirkevné meno Suibert skrátene ,,Bert,,. Táto prezývka mu ostala aj po opustení rádu v r. 1971 do dnes. V rámci svojej kňazskej prípravy študoval filozofiu, pedagogiku, katolícku teológiu vo Wurzburgu.

V roku 1952 bol vysvätený za kňaza a pôsobil ako vedúci v misionárskej škole v Južnej Afrike do roku 1968. Naučil sa plynulo jazyk kmeňa Zulu, podieľal sa na ich rituáloch a získal rešpekt k ich ponímaniu sveta.

Prvým impulzom k jeho neskoršiemu záujmu od kňazstva k psychológií boli ekumenické školenia zamerané na skupinovú dynamiku vedené anglikánskymi duchovnými pri pobyte v Južnej Afrike. Tieto cvičenia vychádzali z fenomenologického prístupu. Cvičenia boli zamerané na rozpoznanie podstatného v rozmanitosti prítomnosti bez zámeru, bez strachu, bez predsudkov, zamerané len na to, čo sa objaví.

V roku 1971 opustil kňazský rád a vracia sa do Nemecka. Vo Viedni začal s kurzom psychoanalýzy a tu stretáva aj svoju prvú ženu Hertu. Krátko na to sa s ňou oženil. Žiadne deti nemá.

Bert Hellinger, potom ako sa stal psychoanalytikom, vyvinul pod vplyvom skupinovej dynamiky, transakčnej analýzy, rôznych hypnoteraputických metód jemu vlastnú formu rodinných konštelácií. Počas práce poznal, že vzorce správania vo vzťahoch sa opakujú naprieč generáciami a v celom rodinnom systéme.

Hellinger netvrdí, že on sám objavil niečo nového, ale urobil spojenie, ktoré prinieslo nový prístup. V poslednej dobe pracuje s technikou Pohyby duše. Vychádza z nej z rodinných konštelácií. Učastníci sa v nej zvoľna pohybujú a presúvajú bez slov, pritom vnímajú emócie a energie, ktoré zažívajú.  

V súčasnej dobe Bert Hellinger žije zo svojou druhou ženou Sophie v Nemecku a pracujú spolu po celom svete.

Systemické konštelácie

Každý, či už sme si toho vedomý alebo nie, sme súčasťou rôznych systémov. Tým najzákladnejším je rodina. Metóda rodinných konštelácií spočíva v zostavení takéhoto rodinného systému a odokrytie vzťahov a vplyvov, ktoré na členov rodiny môžu pôsobiť generácie. Systemické konštelácie slúžia k odkrývaniu skrytých dynamík, ktoré spájajú jednotlivca s jeho vlastnou rodinou. Odkrývajú veci uložené v nevedomí, ktoré nie sme schopní vidieť bežným spôsobom. Pomocou nich sa nám ponúka možnosť poznať realitu svojho vlastného života a ostatných členov rodiny alebo iného celku, ktorý sme schopní chápať ako systém. Zároveň nám ukazuje vhodný a uspokojivý spôsob, ako sa im prispôsobiť. Tieto dynamiky je možné skúmať pomocou rodinných systémov.
Rodinné systémy ukazujú, že každá rodina, každé pokolenie, má niečo ako vlastné svedomie. S ním je možné vstúpiť do kontaktu a nazrieť, čo v našej rodine narušuje rovnováhu alebo pomáha rovnováhe v hlbokých vzťahoch.

 

Viac informácii nájdete v sekcii články.

Pripravil: Jaroslav Dávidík

Zdroj: Wikipedia

         www.konstelace.eu